تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
disney girls - I Want It That Way
disney girls

Backstreet Boys - Song: I Want It That Way

Artist: Backstreet Boys

Song: I want it that way

Album: Album : Millennium

 

[AJ]

Yeah......

آره......

[Brian]

You are....... my fire.

تو.......عشق من هستی.

The one.......desire.

تنها کسی که.......آرزوش رو دارم.

Believe

باور کن

When I say.....

وقتی میگم.....

I want it that way.

من این جوری می خوام.

[Nick]

But we, are two worlds apart.

اما ما، دو دنیای متفاوتیم.

Can't reach to your heart.

نمی تونم به عشق تو برسم.

When you say:

وقتی میگی:

That I want it that way.

که من این جوری می خوام.

Tell me why.......

به من بگو چرا.......

[All]

Ain't nothin' but a heartache.

هیچ چیزی نیست جز یه غم و اندوه تو قلبم.

[Nick]

Tell me why.......

به من بگو چرا.......

[All]

Ain't nothin' but a mistake.

هیچ چیزی نیست جز یه اشتباه.

Tell me why.....

به من بگو چرا.....

[Nick]

I never wanna hear you say:

من هرگز نمی خوام بشنوم که میگی:

I want it that way.

من این جوری می خوام.

[AJ]

Am I, your fire?

آیا من، عشق تو هستم؟

Your one, desire?

تنها کسی که، تو می خوای؟

Yes I know, it's too late.

بله من می دونم، بیش از اندازه دیر شده.

But I want it that way.

اما من این جوری می خوام.

Tell me why.....

به من بگو چرا.....

[All]

Ain't nothin' but a heartache.

هیچ چیزی نیست جز یه غم و اندوه تو قلبم.

[AJ]

Tell me why.....

به من بگو چرا.....

[All]

Ain't nothin' but a mistake.

هیچ چیزی نیست جز یه اشتباه.

Tell me why.....

به من بگو چرا.....

[Brian]

I never wanna hear you say:

من هرگز نمی خوام بشنوم که میگی:

I want it that way.

من این جوری می خوام.

[Kevin] Now I can see that we've fallen apart....

[Kevin]حالا من می تونم ببینم که ما جدا افتادیم....

From the way that it used to be, Yeah

از راهی که توش بودیم، آره

[Kevin + AJ] No matter the distance.....

[Kevin + AJ] فاصله مهم نیست.....

I want you to know,

من می خوام تو بدونی،

That deep down inside of me...

که عشق تو در درون منه...

[Howie] You are.....my fire.

[Howie] تو..... عشق من هستی.

The one....desire.

تنها کسی که.......آرزوش رو دارم.

You are...

تو هستی...

All (You are, You are, You are...)

All [دسته جمعی] (تو هستی، تو هستی، تو هستی...)

[Nick] Don't wanna hear you say:

[Nick] نمی خوام بشنوم که میگی:

[All] Ain't nothin' but a heartache

[All] هیچ چیزی نیست جز یه غم و اندوه تو قلبم.

Ain't nothin' but a mistake.

هیچ چیزی نیست جز یه اشتباه.

Nick(Don't wanna hear you say),

Nick (نمی خوام بشنوم که میگی)،

[All] I never wanna hear you say:

[All] من هرگز نمی خوام بشنوم که میگی:

Nick(Aww, yeah)

Nick(اوو، آره)

[All]I want it that way

[All] من این جوری می خوام

[Brian]Tell me why,

[Brian] به من بگو چرا،

[All] Ain't nothin' but a heartache.

[All] هیچ چیزی نیست جز یه غم و اندوه تو قلبم.

[Brian]Tell me why,

[Brian] به من بگو چرا،

Ain't nothin' but a mistake.

هیچ چیزی نیست جز یه اشتباه.

Tell me why,

به من بگو چرا،

I never wanna hear you say:

من هرگز نمی خوام بشنوم که میگی:

Nick(Don't wanna hear you say),

Nick(نمی خوام بشنوم که میگی)،

[All] I want it that way.

[All] من این جوری میخوام.

[Brian] Tell me why...

[Brian] به من بگو چرا...

[All] Ain't nothin' but a heartache.....

[All] هیچ چیزی نیست جز یه غم و اندوه تو قلبم.....

Ain't nothin' but a mistake.

هیچ چیزی نیست جز یه اشتباه.

Tell me why,

به من بگو چرا،

I never wanna hear you say.....

هرگز نمی خوام بشنوم که میگی.....

I want it that way....

من این جوری می خوام....

Cuz I want it that way

چون من این جوری می خوام


نوشته شده در پنجشنبه 16 تیر 1390 ساعت 06:35 ب.ظ توسط JESSICA JB نظرات | |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت