تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
disney girls - dont want you back
disney girls

backstreet boys - Don't Want You Back 

You hit me faster than a shark attack

تو از یه كوسه هم سریعتر به من حمله كردی

You saw my picture on the Backstreet's Back (Alright!)

تو عكس من رو پشت بر و بچ بك استریت دیدی (ایرادی نداره!)

And you were more than just a pretty face

و تو بیشتر از، فقط یك صورت زیبا، هستی

But how you fooled me, I'm still amazed babe

اما چطوری منو خر كردی، هنوز متحیرم

But I should have known, that I would be

اما باید می‌دونستم، كه باید باشم

Another victim of your sexuality

قربانی دیگر تمایلات جنسی تو

But now we're done and over with (uh, uh)

اما حالا دیگه شده و تموم شده

(don't, don't want you back)

نمی‌خوام، نمی‌خوام برگردی

 

Chrous:

Don't want you back

نمی‌خوام برگردی

Cause you're no good for me, I know

چون می دونم كه برام خوب [مفید] نیستی

That's all I can say

این همة چیزیه كه می‌تونم بگم

Don't want you back

نمی‌خوام برگردی

Forgive my honesty but you gotta go

رك گوییم رو ببخش اما باید بری

I don't want you back

نمی‌خوام برگردی

You started going out with so-called friends

تو شروع كردی به بیرون رفتن با به اصطلاح دوستانت

But I was blind and so I lost all common sense

اما من كور بودم و عقلم رو بالكل از دست داده بودم

But there were things that made me realize (realize)

اما چیزهایی بودند كه باعث شدند بتونم بفهمم

Like all the hundred no, thousand lies

مثل اون صدتا، نه، هزار تا دروغ

Chrous:

Don't want you back

نمی‌خوام برگردی

Cause you're no good for me, I know

چون می دونم كه برام خوب [مفید] نیستی

That's all I can say

این همة چیزیه كه می‌تونم بگم

Don't want you back

نمی‌خوام برگردی

Forgive my honesty but you gotta go

رك گوییم رو ببخش اما باید بری

I don't want you back

نمی‌خوام برگردی

 

I, I don't want you back (uh, uh)

نمی‌خوام برگردی

That's right

درسته

Bridge:

Baby, don't bother telling me your reasons why

عزیزم، با این دلیل آوردنات مزاحمم نشو

Just let us end this story, 'bout you and I

بزار این داستانی كه راجع به من و تو هستش تموم كنیم

Don't want you back, that's all I know

اینو می‌دونم كه نمی‌خوام برگردی

Don't want you back, don't want you back

نمی‌خوام برگردی، نمی‌خوام برگردی

All I can say, don't want you back

این همة چیزیه كه می‌گم، نمی‌خوام برگردی

You know you gotta go

می‌دونی كه باید بری

Chrous:

Don't want you back

نمی‌خوام برگردی

Cause you're no good for me, I know

چون می دونم كه برام خوب [مفید] نیستی

That's all I can say

این همة چیزیه كه می‌تونم بگم

Don't want you back

نمی‌خوام برگردی

Forgive my honesty but you gotta go

رك گوییم رو ببخش اما باید بری

I don't want you back

نمی‌خوام برگردی

Don't want you back

نمی‌خوام برگردی

That's all I know

اینو می‌دونم

All I can say

چیزی كه می‌گم

Don't want you back

نمی‌خوام برگردی

You know you gotta go

می‌دونی كه باید بری

I, I don't want you back

من، نمی‌خوام كه تو برگردی


نوشته شده در پنجشنبه 16 تیر 1390 ساعت 06:06 ب.ظ توسط JESSICA JB نظرات | |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت